លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NKE-PLF-28
ឈ្មោះ NIKE PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល NIKE7071/3
ទំហំ 59-14
ពណ៌ 008
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត