លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NKE-PLF-25
ឈ្មោះ NIKE PLASTIC FRAME
ម៉ូឌែល NIKE7070/3
ទំហំ 57-15
ពណ៌ 012
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត