លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKE-111
ឈ្មោះ NIKE
ម៉ូឌែល 7207
ទំហំ 52-17
ពណ៌ COL-010
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត