លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKE-146
ឈ្មោះ NIKE
ម៉ូឌែល NIKE 8110
ទំហំ 59-11
ពណ៌ 075
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត