លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKEP-29
ឈ្មោះ NIKE (PLASTIC)
ម៉ូឌែល 7850AF
ទំហំ 55-16
ពណ៌ C223
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត