លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKET-9
ឈ្មោះ NIKE-TITAN
ម៉ូឌែល NIKE 6050
ទំហំ 55-14
ពណ៌ 001
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត