លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKET-14
ឈ្មោះ NIKE-TITAN
ម៉ូឌែល NIKE 6055/2
ទំហំ 57-12
ពណ៌ 001
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត