លក្ខណៈរបស់ផលិតផល
 
លេខកូដ NIKE-142
ឈ្មោះ NIKE
ម៉ូឌែល NIKE 4195
ទំហំ 54-19
ពណ៌ 003
លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ៊ីអន មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ
ផលិតផលផ្សេងទៀត